Pomóż sobie i innym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Biopreparaty Trigger

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DOMOWYCH

Oczyszczalnie przydomowe stają się ważnym elementem dbania o środowisko naturalne. Pozwalają tanio i prosto oczyścić ścieki bytowe z domków jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Układy technologiczne najprostszych oczyszczalni przydomowych:

OSADNIKI GNILNE SŁUŻĄ DO:

-Oczyszczania ścieków
-Magazynowania osadów
-Przeróbki osadów

Oczyszczanie ścieków odbywać się będzie w dwojaki sposób:

-Mechaniczne oczyszczanie czyli sedymentacja zawiesin opadających i wynoszenie zawiesin pływających.
-Biologiczne oczyszczanie ścieków jako beztlenowy rozkład związków organicznych.

O sposobie oczyszczania ścieków w osadniku gnilnym decydować będzie czas przetrzymania ścieków:

-Dla oczyszczania wstępnego, mechanicznego wymagany czas przepływu wynosi 2,5 doby. Redukcja BZT5 ok. 30%, a zawiesin ok. 50%.
-Dla oczyszczania biologicznego wymagany min. czas przepływu wynosi 6 dób, a przy 10 dobach redukcja BZT5 wynosi ok. 70%, a zawiesin ok. 75%.

Ścieki po oczyszczeniu wstępnym w osadnikach nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód powierzchniowych ani do gruntu.

WYMAGANE PARAMETRY ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

  • ścieki bytowe mogą być wprowadzane do ziemi za pomocą podpowierzchniowych urządzeń infiltracyjnych, w granicach gruntu stanowiącego własność odprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
    • Ścieki pochodzą z wolno stojących budynków mieszkalnych nie podłączonych do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej;
    • Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
    • Ścieki są oczyszczane wstępnie za pomocą procesów, w których BZT5 dopływających ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;
    • Najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5m pod dnem urządzenia rozsączającego.
  • ścieki wprowadzane do wód z indywidualnych systemów oczyszczania nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2000.

Najwyższy poziom wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5m pod dnem urządzenia rozsączającego.

O sprawnym działaniu oczyszczalni decydują dobrze wpracowane i możliwie ustabilizowane procesy biologiczne zachodzące w poszczególnych urządzeniach. W małych obiektach o bardzo zmiennym obciążeniu okazuje się, że wpracowanie i utrzymanie procesów biologicznych w osadniku gnilnym nie jest łatwe. Według naszych badań, wysoką sprawność tych oczyszczalni można uzyskać stosując biopreparat Trigger−1, który zawiera bakterie i enzymy rozkładające tłuszcze, detergenty i inne związki trudno rozkładalne. Jak dużo substancji chemicznych znajduje się w ściekach, niech pokaże nam przykład, ile rodzina 4 osobowa rodzina zużywa różnego rodzaju środków chemicznych w ciągu 1 miesiąca:
− proszek do prania 3 − 4 kg, − płyn do naczyń 1 − 1.5 l
− mydło 2 − 3 kostek
− szampon i płyn do kąpieli 1 − 2.5 l
− detergenty do urządzeń sanitarnych 1 − 2 l
− inne (żele do mycia, płyny do płukania tkanin itp.) 1l

Zastosowanie biopreparatu Trigger−1 powoduje wzmożenie aktywności procesu biologicznego rozkładu zanieczyszczeń w ściekach zgromadzonych w osadniku, jak również wzmożenie procesu fermentacji osadów w tymże osadniku gnilnym.

Efekty oczyszczania ścieków socjalno−bytowych w osadniku gnilnym 2−3 komorowym (5 dobowy czas przetrzymania) z zastosowaniem wspomagania biopreparatem Trigger−1 w zakresie temperatury ścieków 10−200C po miesiącu stosowania.

Wskaźnik zanieczyszczenia Redukcja Zanieczyszczenia [%]
BZT5 80
ChZT 75
Zawiesina 80
Fosfor 60
Azot ogólny 30
Ilość osadu 75

Redukcja zanieczyszczeń może ulec zmniejszeniu jeśli w gospodarstwie domowym używane są środki dezynfekcyjne, zwłaszcza oparte na chlorze. Dlatego środki te należy używać tylko w przypadku konieczności (choroba w rodzinie), a do utrzymania higieny urządzeń sanitarnych stosować środki zawierające kwas cytrynowy.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA BIOPREPARATU TRIGGER−1

Mając do dyspozycji różnego rodzaju osadniki gnilne spełniające podstawowy wymóg odnośnie czasu przetrzymania ścieków ok. 3 − 5 dób (przy ściekach typowych tzn. zawierających ok. 55 g zawiesiny / Md i BZT5 na poziomie 60 g O2 / Md przy ilości zużywanej wody ok. 0,15 m3 / Md) obliczmy, czy i w jakich warunkach można spełnić wymagania stawiane bytowym ściekom oczyszczonym odprowadzanym do gruntu przy pomocy urządzeń rozsączających.

Założenia:

Rodzina 4. osobowa:

-Zawiesina − 55 g / Md,
-BZT5 − 60 g O2 / Md,
-Ilość zużywanej wody: 0,15 m3 / Md,
-Redukcja zawiesiny − 50 % − 60 % (średnio 55 %),
-Redukcja BZT5 − 20 % − 40 % (średnio 30 %),
-Objętość osadnika gnilnego 3 m3.

Obliczenia:

-Średni przepływ dobowy: 4 x 0,15 = 0,60 m3/d
-Maksymalny przepływ dobowy: 1,75 x 0,60 = 1,05 m3/d
-Średni czas zatrzymania: 3 / 0,6 = 5 d,
-Minimalny czas zatrzymania: 3 / 1,05 = 2,86 d,
-Ilość zawiesiny:

dopływającej do drenażu pozostającej w osadniku
Na dobę 55 x 4 x 0,45 = 99 g 55 x 4 x 0,55 = 121 g
Na miesiąc 99 x 30 / 1000 = 2,97 kg 121 x 30 / 1000 = 3,63 kg
Na rok 2,97 x 12 = 35,64 kg 3,63 x 12 = 43,56 kg

-Ilość BZT5:

dopływającej do drenażu pozostającej w osadniku
Na dobę 60 x 4 x 0,70 = 168 g 60 x 4 x 0,30 = 72 g
Na miesiąc 168 x 30 / 1000 = 5,04 kg 72 x 30 / 1000 = 2,16 kg
Na rok 5,04 x 12 = 60,48 kg 2,16 x 12 = 25,92 kg

Jak widać, chcąc osiągając tylko wymagane parametry tzn. redukcję zawiesin na poziomie 50% i BZT5 na poziomie 20% należy spodziewać się, że wystąpią po pewnym czasie kłopoty eksploatacyjne z drenażem rozsączającym. Będzie on po prostu szybko zarastał − patrz ilość zawiesin dopływających do drenażu bądź warstwy filtracyjnej w obliczeniach. Zawiesina ta będzie: po pierwsze stawać się pożywką dla rozwoju mikroorganizmów ″osiadających″ na drenażu i w warstwie filtracyjnej, a po drugie, sama będzie mechanicznie zatkać drenaż i powodować kolmatację warstwy filtracyjnej. Nawet zakładając, że mikroorganizmy rozłożą części organiczne, to zawsze pozostanie część mineralna zawiesin. Również ścieki o redukcji BZT5 tylko 20% będą powodować szybkie obrastanie przewodów i warstwy filtracyjnej, gdyż będzie występował przyrost biomasy mikroorganizmów.

Dodatkowo, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją oszczędzania wody i zużywania jej na poziomie np. 0,075 m3 / Md oraz czasie przetrzymania w osadniku gnilnym 3 doby, może okazać się, że ilość zatrzymywanych zawiesin znacząco ogranicza część przepływową, tzn. powoduje okresowe wtórne zanieczyszczenie ścieków zawiesiną, będą występować problemy z eksploatacją całej przydomowej oczyszczalni ścieków z powodu gospodarki osadowej.

Uwzględniając powyższe uwagi można śmiało powiedzieć, że opłaca się ze względów nie tylko ekologicznych ale i eksploatacyjnych (ekonomicznych) uzyskiwać wyższe parametry ścieków oczyszczonych niż tylko wymagane rozporządzeniem.

Biopreparat Trigger−1 pomaga osiągnąć te wyższe parametry ścieków oczyszczonych w osadnikach gnilnych, przez co ścieki dopływające do drenażu nie powodują ujemnych skutków w postaci jego zatykania. Również w samym drenażu i warstwie filtracyjnej biopreparat powoduje zintensyfikowanie procesów rozkładu zanieczyszczeń przez co system pozostaje drożny prze wiele lat.

GWARANCJE DOTYCZĄCE JAKOŚCI BIOPREPARATU TRIGGER−1

Producent biopreparatów Trigger−1 udziela gwarancji dotyczących jakości produktu. Gwarancje dotyczą konkretnego opakowania produktu z numerem serii oraz datą przydatności do użycia. W przypadku reklamacji opakowanie staje się dokumentem potwierdzającym, z której serii pochodził biopreparat. Oprócz opakowania reklamujący powinien dostarczyć paragon (fakturę) zakupu biopreparatu. Bez opakowania lub paragonu (faktury) reklamacji nie uwzględni się. Gwarancje jakości dotyczą tylko zastosowania biopreparatu zgodnego z zaleceniami producenta.

Reklamacje nie będą uwzględniane gdy:
− Reklamujący nie złoży paragonu lub faktury oraz opakowania po biopreparacie,
− Reklamujący nie udzieli wyczerpujących informacji dotyczących zastosowania biopreparatu w przydomowej oczyszczalni ścieków, w tym relacji z wykonanego testu z papierkiem.
− Reklamujący nie wyjaśni na jakiej podstawie stwierdził wadę (słabą jakość) produktu

KOMPOSTOWANIE I BIOPREPARAT TRIGGER−4

CO TO JEST KOMPOSTOWANIE?

To przerabianie substancji organicznych pochodzenia biologicznego zawartych w odpadach na kompost tzn. nawóz zbliżony swoimi właściwościami do próchnicy glebowej zawierającej do 50% substancji organicznej, składniki pokarmowe dla roślin oraz mikroorganizmy, które wzbogacają mikroflorę i mikrofaunę w glebie.

CO TO JEST KOMPOST?

Jest cennym nawozem organicznym otrzymywanym z mieszaniny różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych. Może być przygotowywany w każdym gospodarstwie, bowiem wszędzie tam, gdzie człowiek uprawia rośliny, hoduje zwierzęta i spożywa produkty lub poddaje je obróbce, powstają odpady. Kompost to najbogatsze i jedyne źródło materii organicznej w formie żywej, ustabilizowanej próchnicy. Wytwarzanie go z odpadów powstających w domu i w ogrodzie czyni go najtańszym materiałem do użyźniania gleby. Posługiwanie się nim jest bezpieczne: w przeciwieństwie do nawozów sztucznych, nie ma obawy przedawkowania, zachwiania naturalnej równowagi w środowisku roślin, czy nawet zatrucia środowiska, roślin i człowieka.

DZIAŁANIE KOMPOSTU

Pod względem szybkości działania i przyswajalności, kompost jest lepszy od obornika, chociaż zawartość składników pokarmowych, jest w nim jednak mniejsza. Należy mieć na uwadze fakt, że kompost kompostowany w pryzmach nie zabezpiecza w pełni wszystkich potrzeb pokarmowych rośliny, gdyż duża ilość składników nawozowych jest z niego wymywana przez deszcze lub odpływa z odciekami. Dlatego najbardziej korzystne jest użytkowanie zarówno kompostu, jak i odcieków, które są nawozem uzupełniającym do kompostu.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY.

-zła organizacja kompostowania prowadząca do dużych strat nawozowych i uzyskiwania gotowego kompostu po długim okresie,
-dodawanie do pryzmy kompostowej roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi;
-dodawanie związków wapnia − przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych, lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany;
-kompostowanie przy niedostatecznym dostępie powietrza np.: w dołach lub zbiornikach betonowych;
-kompostowanie zbyt wilgotnej lub zbyt suchej surowej masy kompostowej;
-dodawanie materiału niedostatecznie rozdrobnionego i wymieszanego;
-układanie warstw materiału zbyt ciężkiego, co ogranicza dostęp powietrza;
-dodawanie materiałów wcześniej konserwowanych lub skażonych chemicznie.

WOREK KOMPOSTOWY − CECHY DOBREGO KOMPOSTOWNIKA.

Cechy dobrego kompostownika to:
− dobre przewietrzanie masy kompostowej;
− odprowadzanie nadmiaru wilgoci lub łatwe nawilżanie materiału;
− dobra izolacja, umożliwiająca aktywność bakterii kompostujących;
− częste pozyskiwanie kompostu w czasie wegetacji roślin;
− estetyka, "dopasowanie" do naturalnego otoczenia.

Wszystkie wymienione cechy dobrego kompostownika posiada propagowany przez nas od 2002 roku worek kompostowy. Forma ta znalazła już wielu zwolenników wśród działkowiczów i użytkowników ogrodów przydomowych. Przypuszczamy, że nadal będzie się rozwijała, w miarę przekonywania się klientów do jej zalet.

ZASZCZEPIENIE MIKROORGANIZMAMI KOMPOSTUJĄCYMI.

Rozkład substancji organicznej następuje pod wpływem bakterii i pleśni. Surowa masa kompostowa, czyli nagromadzone odpady, nie zawiera właściwej ilości odpowiednich mikroorganizmów kompostujących. Jeżeli chcemy przyspieszyć przerób materiału, powinniśmy zastosować gotowy biopreparat kompostujący TRIGGER−4. Jego dodatek do surowej masy kompostowej pozwala szybko uzyskać kompost w najkorzystniejszym, potrzebnym nam aktualnie składzie.

OFERTA SPECJALNA − FILM O KOMPOSTOWANIU W WORKU.

Zgodnie z oczekiwaniami wielu sprzedających Triggera−4, przygotowaliśmy film przedstawiający sposób kompostowania w worku kompostowym z zastosowaniem naszego biopreparatu. W obrazowej formie pokazuje on wszystkie zalety takiego kompostowania oraz niezbędny zakres wiadomości na ten temat. Spodziewamy się, że pozwoli on zrozumieć klientom, że warto porzucić stare nawyki i spróbować wprowadzić zdrową, naturalną gospodarkę nawozową w swoim ogrodzie.

Krótki opis produktów

Trigger-1

Biopreparat do wspomagania oczyszczania ścieków domowych i z niewielkich zakładów pracy. Stosowany przy gromadzeniu ścieków w szambie, komorowym osadniku gnilnym lub oczyszczalni przydomowej pozwala uniknąć brzydkich zapachów, zatykania się instalacji, obrastania ścian urządzenia i kożuchów osadowych na powierzchni ścieków.

Trigger-3

Biopreparat do wspomagania oczyszczania oczek wodnych. Dzięki niemu w oczku wodnym szybko ustali się równowaga biologiczna potrzebna do jego dobrego wyglądu. Trigger-3 to preparat, który efekt czystości pozwala uzyskać na drodze biologicznej. Zawiera wyselekcjonowane bakterie i enzymy. Produkt jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin wodnych.

Trigger-4

Biopreparat do kompostowania odpadów domowych, osadów ściekowych w oczyszczalniach oraz do rekultywacji składowisk odpadów. Trigger-4 zawiera enzymy, wybrane bakterie, substancje pożywkujące, aktywatory biologiczne, nośniki mineralne o rozwiniętej powierzchni i substancje stabilizujące. Działa na zasadzie kompostowania i fermentacji.

Trigger-2

Trigger-2 jest biopreparatem służącym do wspomagania biodegradacji zanieczyszczeń organicznych w ściekach i osadach. Zawiera on enzymy, bakterie, substancje pożywkujące, aktywatory biologiczne, nośniki mineralne o rozwiniętej powierzchni i substancje stabilizujące.

Trigger-2R

Biopreparat do rekultywacji odpadów ropopochodnych, czyszczenia kanalizacji i zbiorników przemysłowych, likwidacji skutków awarii i wypadków oraz oczyszczania powierzchni.

Trigger-2D

Biopreparat do oczyszczania ścieków z detergentami.

Trigger-3max

Biopreparat do rekultywacji jezior. TRIGGER-3max jest specjalnie skomponowanym zestawem enzymów, wybranych bakterii, aktywatorów biologicznych, nośnika mineralnego o rozwiniętej powierzchni i substancji stabilizujących, dzięki czemu pozwala oczyścić zbiornik wodny już ciągu 2 lat.