Pomóż sobie i innym. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Kolektory słoneczne


Rosnące ceny energii i świadomość konieczności działaniana rzecz ochrony środowiska naturalnego , powodują coraz większe zainteresowanie alternatywnymi żródłami energii Aktualnie w Polsce i innych krajach Europy pracuje wiele tysięcy instalacji z kolektorami słonecznymi . Zdobyte doświadczenie pozwala zaoferować Państwu wyrób konkurujący z wieloma innymi obecnymi na naszym rynku . Należy przyjąć , że na terenie Polski można w ciągu roku uzyskać z 1m2 powierzchni kolektora oferowanego przez nas od 500 do 600 kWh energii cieplnej. Wartości te są potwierdzone wieloletnimi badaniami z eksploatacji kolektorów.

DANE TECHNICZNE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Typ kolektora KS-2000S , KS-2000S/L , K-2000S/L/P

Długość [ m ] 2,030
Szerokość [ m ] 1,026
Wysokość [ m ] 0,087
Ciężar (pusty) [ kg ] 43
Pojemność [ dm3 ] 1,47
Powierzchnia absorbera [ m2 ] 1,8
Współczynnik absorbera λ λ≥0,94
Współczynnik emisji ε(373K) ε≤0,10


PRZYKŁADOWY SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ DLA DOMKU JEDNORODZINNEGO


A − kolektor słoneczny 3 szt.
B − zespół sterująco-pompowy z naczyniem wzbiorczym
C − zasobnik ciepłej wody z dwoma wężownicami pojemność 300-400 dm3
D − kocioł
E − zawór mieszający


TECHNIKA SOLAR

Zastosowanie techniki solar

System solar dla domów jedno- i wielorodzinnych

Powierzchnia kolektora: od 3m2 do 30 m2

Korzyś ci: W lecie prawie 100 % zapotrzebowania na ciepłą wodę może być pokryte za pomocą systemu solar a kocioł grzewczy w tym czasie nie pracuje. Można liczyć, że w ciągu całego roku słońce pokrywa od 50 % do 80 % zapotrzebowania na energię potrzebną do przygotowania ciepłej wody. Rozsądnym jest zatem (zwłaszcza przy systemach grzewczych niskotemperaturowych), wykorzystanie energii słonecznej w zimie oraz w miesiącach przejś ciowych dla celów grzewczych. Prywatne baseny kąpielowe mogą być w miesiącach letnich w pełni ogrzewane energią słoneczną, bez obniżenia komfortu obiektu. Powierzchnia kolektorów z letniskowych kąpielisk ogólnodostępnych, może być wykorzystana w sezonie grzewczym do wspomagania ogrzewania. Odciążenie środowiska od szkodliwych substancji wynosi przykładowo, przy zastosowaniu kolektora wakum-rurowego CPC Paradigma o powierzchni 4,7 m2, rocznie około 1,2 kg dwutlenku siarki, 0,7 kg tlenków azotu i około 1000 kg dwutlenku węgla (CO2). Poczucia lepszego i przyjemniejszego życia, posiadacza systemu solar, nie da się wyrazić liczbami.

Systemy solar - średnie i duże Powierzchnia kolektora: od 30m2

Korzyści: Przygotowanie ciepłej wody dla domów wielorodzinnych, pensjonatów, hoteli, centrów konferencyjnych, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, szkół, zakładów pracy, szpitali, koszarów, itp., w ciągu roku może być pokryte w 50 ... 60 % przez wykorzystanie energii słonecznej. Ponadto energia solar zostaje wykorzystana do wspomagania ogrzewania. Dla obiektów sezonowych (letnich), o zwiększonym zapotrzebowaniu ciepłej wody, jak obiekty sportowe, pola campingowe, kąpieliska itp., osiągany procentowy udział energii słonecznej jest dużo wyższy a więc i sensowny. Systemy solar podnoszą praktyczną i ideową wartość obiektu. Dokumentują postęp i wizerunek architekta i inwestora oraz podnoszą ich image. Coraz silniejszy pęd do uzyskiwania ekologicznej energii solar i stosowania jej na co dzień jest najlepszą reklamą dla właścicieli i użytkowników obiektów z systemami solar.

CPC Star azzurro

Budowa kolektora wakum-rurowego CPC

Technika - dzisiaj Kolektor wakum-rurowy CPC Star firmy Paradigma składa się z trzech podstawowych elementów zabudowanych na wspólnej ramie:

- Wakum-rury Paradigma
- Zwierciadła CPC
- Zbieracza z jednostką przenoszącą ciepło i rurą powrotną. Komora zbiorcza oraz jednostka przenosząca ciepło

Komora zbiorcza oraz jednostka przenosząca ciepło

W estetycznie ukształtowanej komorze znajdują się dwie rury zbiorcze oraz rura powrotna. W ten sposób możliwe jest usytuowanie zasilania i powrotu po jednej stronie kolektora. Możliwa jest również zmiana (na miejscu zabudowy kolektora) wyprowadzeń zasilania i powrotu po lewej albo prawej stronie, jak również po obu stronach. Każda wakum-rura, posiada rurkę w kształcie U z przepływającym w niej płynem obiegu kolektora (płyn niezamarzający). Rurka ta wraz z blachami przenoszącymi ciepło zostaje wciśnięta do wakum-rury. Ta kompletna jednostka przenosząca ciepło wchodzi do komory zbiorczej.


Wakum-rury Paradigma

Produkowane przez nas rury próżniowe Paradigma, są optymalnym produktem pod względem geometrii i osiągnięć (wydaj-ności). Wakum-rura Paradigma składa się z dwóch koncentrycznych rur szklanych, które z jednej strony zakończone są półokrągło a z drugiej strony zgrzane ze sobą. Przestrzeń między nimi zostaje opróżniona z powietrza i hermetycznie zamknięta. W ten sposób otrzymujemy najlepszą izolację - próżnię. Powstałe w ten sposób naczynie można również określić jako termos. Aby umożliwić wykorzystanie energii słonecznej, pokryto zewnętrzną ścianę wewnętrznej rury wysokosele-ktywną przyjazną dla środowiska, warstwą tworzącą absorber. Warstwa absorbująca zamknięta jest w przestrzeni próżniowej. Absorber stanowi przyjazną dla środo-wiska, warstwa aluminiowo-azotynowa charakteryzująca się szczególnie niską emisją oraz bardzo wysoką absorbcją.


Zwierciadło CPC

Aby podnieść do maksimum osiągi kolektora, z tyłu każdej wakum-rury znajduje się wysokorefleksyjne, odporne na najnieko-rzystniejsze warunki pogodowe, zwiercia-dło paraboliczne CPC (Compound Parabolic Concentrator). Szczególnie, zoptymalizo-wana przez nas geometria zwierciadła, gwarantuje absorbowanie padającego nawet pod najniekorzystniejszym kątem bezpośredniego oraz dyfuzyjnego ś wiatła słonecznego. Podnosi to w bardzo wysokim stopniu uzysk energii poprzez kolektor słoneczny. Niekorzystnykąt promieniowania wynika ze skośnie padającego światła słonecznego np. dom nie jest skierowany dokładnie na południe, tylko bardziej na wschód albo zachód a także przez słońce poranne lub wieczorne albo promieniowanie słoneczne rozproszone przez chmury. Kolektor wakum-rurowy Paradigma pochła-nia również światło które nie daje już cienia. Tak rozproszone światło nazywane jest promieniowaniem dyfuzyjnym.


Dane techniczne kolektora CPC Star azzurro


CPC 14/21 Star azzurro

Dane techniczne kolektora CPC Star azzurro


CPC 30/45 Star azzurro

CPC Allstar - Kolektor wakum-rurowy CPC Allstar


Nasz kolektor wakum-rurowy CPC Allstar jest specjalistą do racjonalnego przygotowania ciepłej wody. Kolektor wakum-rurowy CPC Allstar, opracowany został specjalnie do przygotowania ciepłej wody w małych gospodarstwach jednorodzinnych. Zastosowany jest on jako kolektor Stand-Alone (samodzielna jednostka), który przygotowuje ciepłą wodę jako jedyny kolektor. Nie istnieje możliwość połączenia go z dalszymi modułami kolektorów. Pomimo małego zapotrzebowania powierzchni dachowej, w stosunku do pospolitych kolektorów płaskich, w okresach jesiennych, zimowych i wiosennych osiąga zdecydowanie większe uzyski energii. I to przy szczególnie korzystnym stosunku Cena/Osiągi. Kolektor CPC Allstar stanowi technicznie dojrzały produkt o znakomitej jakości i wykonaniu. Przy jego opracowaniu, wykorzystane zostały właściwości z wieloletnich doświadczeń pracy kolektorów CPC Paradigma w połączeniu z najnowszymi wiadomościami z dziedziny technologii wykonawstwa. Umożliwiło to wykorzystanie wysokowydajnej zasady "termosu" ze zwierciadłami CPC z jednoczesnym zachowaniem koncepcji gotowo-zmontowanej jednostki kolektora. Jednocześnie, kolektor ten pod względem zastosowania, został skonstruowany i zoptymalizowany wyłącznie do przygotowania ciepłej wody w domkach jednorodzinnych. Jego podłączenia znajdują się w środku u góry i są, patrząc z ziemi, niewidoczne. Wymiary zewnętrzne obudowy zbieracza i przez to wykorzystanie materiału zostały zredukowane do niezbędnego minimum, co z kolei prowadzi do bardzo krótkiego czasu amortyzacji. Duży udział wysokowartościowego, bezproblemowego w recyclingu, aluminium wytworzonego przy dużym udziale energii wodnej, chroni zarówno środowisko jak i portfel klienta nabywającego system solar. Optymalne wykonanie, łatwa w montażu i demontażu konstrukcja oraz zastosowanie wyłącznie materiałów o możliwości ponownego zastosowania, dają pozytywny bilans kolektora CPC Allstar w ochronie środowiska. Moduły o wielkości 3,2 m2 i 4,0 m2 powierzchni czynnej z 16 lub 20 rurami o długości 1,80 m, zapewniają bardzo wysoki uzysk energii poprzez kolektor CPC Allstar, a jednocześnie umożliwiają, zwyczajowo dla kolektorów Paradigma, szybki i łatwy montaż na dachach skośnych, płaskich oraz ścianach budowli. Szybkie wykonanie orurowania kolektora, możliwe jest poprzez bezpośrednie połączenie śrubunkowe przewodów solar SPEED 12 mm. Alternatywnie możemy wykorzystać zestaw węży falistych CPC SPEED Allstar 12 mm z elastycznymi przewodami umożliwiającymi przejście przez dach w jednej dachówce wentylacyjnej. W obydwóch przypadkach zastosowane zostają tylko odporne na długotrwałe, wysokie temperatury, połączenia z pierścieniami zaciskowymi. Bezproblemowa praca w ciągu całego życia kolektora CPC Allstar, gwarantowana jest zastosowaniem wysokowartościowych, niekorodujących sprawdzonych materiałów. Na tej podstawie udzielamy komfortowego, 5-cio letniego okresu gwarancji, a do tego na rury szklane 10-cio letniej gwarancji.

Kolektory CPC Allstar dostępne są tylko w ramach cenowo korzystnych, kompletnych pakietów.

Kolektor wakum-rurowy CPC Allstar


CPC 32/40 Allstar

SOLAR - Kolektor płaski SOLAR


System kolektora słonecznego Paradigma pracuje na zasadzie układu "2-obiegowego" tzn. że wypełniony nieszkodliwą mieszanką mrozoodporną obieg oddaje uzyskaną przez kolektor energię cieplną za pomocą powierzchniowego wymiennika ciepła do zbiornika solar, zbiornika buforowego albo do wody basenu. Transport energii funkcjonuje następująco: Bezpośrednie albo dyfuzyjne promieniowanie słoneczne pada przez pokrycie szklane na absorber i jest zamieniane w ciepło. Selektywna powierzchnia powoduje, że prawie cała część promieniowania słonecznego jest absorbowana i zamieniona w ciepło a jedynie bardzo mała cząstka promieniowania cieplnego zostaje stracona poprzez odpromieniowanie. W ten sposób kolektor w lecie jak również w okresie przejściowym osiąga bardzo wysokie stopnie sprawności.

Budowa kolektora płaskiego Paradigma

Kolektor składa się z ramy aluminiowej o izolowanych cieplnie bokach, płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej (bez FCKW) o grubości 30 mm, pokrytej warstwami aluminium, która jednocześnie tworzy tylną ściankę kolektora, następnie izolacji 30 mm z wełny mineralnej, absorbera oraz pokrycia szklanego z uszczelnieniem gumowym. Kolektor (bez pokrycia szklanego) tworzy gotową, zmontowaną jednostkę. Dla lżejszego montażu, ramy kolektorów i szyby dostarczane są osobno. W miejscach przyłączy dla zasilania i powrotu montowane są tulejki zanurzeniowe dla czujnika temperatury. W ten sposób możliwy jest prosty montaż kolektora z przyłączeniami po lewej albo po prawej stronie poprzez odwrócenie kolektora. Absorber stanowią rury miedziane z przyspawanymi "płetwami" pokrytymi wysokoselektywną powłoką. Kolektor jest przykryty specjalnym, wysokotransparentnym, bezodblaskowym szkłem solar o grubości 3,2 mm. Szyby solar są hartowane. Szyby są umocowane za pomocą wykonanej w jednym elemencie wulkanizowanej ramy z EPDM stanowiącej jednocześnie uszczelnienie przed wpływami atmosferycznymi.

Galeria